วันที่ 30 เมษายน 62 เทศบาลตำบลด่านสำโรง โดยผอ.กองการศึกษาและสมาชิกสภาเทศบาล นำบุคลากรทางการศึกษา เข้าทัศนศึกษาดูงานที่หอพระประวัติ
 
 
 


 

 
   
  กลับสู่หน้าหลัก....

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี