12 เมษายน 2562
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าไทย ขอส่งพรพระอันเป็นมงคล
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุก
ท่านทุกเมื่อเทอญ เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว
ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้ว
ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

Happy Songkran Day 2019ุ"
 
 
 


 
 
 
 

 
   
  กลับสู่หน้าหลัก....

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี