วันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
จากวิทยาลัยการปกครอง จำนวน 81 ท่าน
 
 


 

 
   
  กลับสู่หน้าหลัก....

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี